Laatste Update:
30-05-2004

STATUTEN VAN HET MD-FORUM.

TITEL I : NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Art.1: Een vereniging zonder winstoogmerk wordt opgericht overeenkomstig de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921, onder de benaming : "Medisch Discussieforum", vzw


Art.2: De zetel is gevestigd te Mortsel, Steenakker 20. De Raad van Bestuur beslist over elke gebeurlijke adresverandering.


Art.3: De vzw Medisch Discussieforum stelt zich tot doel:


* Artsen en apothekers vertrouwd te maken met alle huidige en toekomstige toepassingen van internet, met het oog op het mogelijk integreren ervan in hun dagelijkse praktijkvoering.


* Het beheer en de uitwisseling van medische gegevens tussen artsen en apothekers onderling en tussen beide beroepsgroepen door middel van internet te bestuderen en te vergemakkelijken, ten dienste van de patiënt en met respect voor het beroepsgeheim. Hierbij zal eveneens de nodige aandacht gaan naar het gebruik van en de deontologie in verband met encryptie, decodering en dito-sleutels, elektronische handtekeningen, betalingsverrichtingen, enz..., in relatie tot internet en andere netwerken.


* Een discussieforum te zijn over praktijkvoering, gezondheidszorg, informatica, informatie van en over internet en andere netwerken en het gebruik ervan.


* Het verwijzen naar en het promoten, na kritisch onderzoek op kwalitatieve en ethische normen, van in hoofdzaak medische - dwz algemene geneeskundige, specialistische en farmaceutische - databanken, internetstekken, internetpagina's, nieuwsgroepen enz.. en tevens toe te zien op de kwaliteit en het respect voor ethische normen van het eigen gepubliceerde materiaal.


* Het aanmoedigen en ondersteunen van innoverende initiatieven in bovengenoemd verband en onder bovengenoemde voorwaarden


* Onafhankelijk te blijven, dwz niet geleid door commerciële, politieke of religieus geïnspireerde belangen.

Zij zal in gebruik of in eigendom mogen bezitten, ontvangen en verwerven alle roerende en onroerende goederen die zij voor het bereiken van haar doel nodig heeft. Zij mag ook alle handelingen stellen tot het bereiken van haar doel, inzonderheid overeenkomsten afsluiten met personen en privé- of openbare instellingen waarvan de werking in het kader van haar doel past of haar kan helpen dit doel te bereiken.


Art.4: De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht en kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II : LEDEN AANNEMING - ONTSLAG


Art.5: Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minimum vijf bedragen. De eerste leden zijn de stichters, die ondertekenen.


Art.6: De kandidaten-leden dienen hun kandidatuur schriftelijk in bij de Raad van Bestuur met vermelding van naam, voornaam, volledig adres, beroep, erkenningsnummer (RIZIV, Orde, identiteitskaart...), telefoon en e-mailadres. De Raad van Bestuur beslist over het al dan niet aanvaarden van dit erkenningsnummer voor de vereniging.


Art.7: Het aanvaarden van nieuwe leden wordt beslist door de Raad van Bestuur, bij eenvoudige meerderheid van stemmen, zonder mogelijkheid tot beroep. Deze stemming is geheim. Een eventuele weigering dient schriftelijk aan de afgewezen kandidaat te worden medegedeeld. De nieuwe leden hebben van bij de aanvaarding dezelfde rechten en plichten als de stichtende leden. De toetreding tot de vereniging houdt in dat het kandidaat-lid zich akkoord verklaart met de statuten en het huishoudelijk reglement.


Art.8: De ontslagname en de uitsluiting van leden geschiedt op de wijze door art. 12 van de wet bepaald. Een lid dat weigert de bijdrage te betalen wordt geacht ontslag te nemen. In geval er geen bijdrage gevraagd wordt, dient het lidmaatschap jaarlijks hernieuwd te worden per brief of per elektronische post, te beginnen op de dag van de oproep tot de Statutaire Algemene Vergadering en ten laatste op de dag bepaald in deze oproep, of indien niet voorzien, ten laatste de dag voor deze vergadering te 24.00 uur, steeds met behoud van het wettelijke recht dat men te allen tijde kan uittreden door zijn ontslag in te dienen bij de raad van bestuur, eveneens per brief of per elektronische post. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen (behoudens hetgeen in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald.). De rechthebbenden van een overleden lid kunnen geen enkel recht doen gelden.


Art.9: De algemene vergadering bepaalt de jaarlijkse bijdrage. Deze mag niet meer bedragen dan 100 000,- BEF


Art.10: De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.


TITEL III : BESTUUR


Art. 11 : De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste vier en ten hoogste 12 leden, gekozen door de algemene vergadering, tussen haar leden, bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, voor vier jaar. Deze stemming is geheim. Ten minste de helft van de bestuursleden dient arts of apotheker te zijn.
Om de twee jaar wordt de helft der mandaten gekozen. Bij wijze van overgang worden bij de eerste algemene vergadering ten hoogste zes bestuursleden gekozen voor vier jaar en ten hoogste zes voor twee jaar. De uittredende bestuursleden kunnen te allen tijde worden herkozen. De bestuursleden zijn te allen tijde afstelbaar door de algemene vergadering bij een eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Ook deze stemming is geheim.


Art. 12 : De Raad van Bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De verkiezing gebeurt bij eenvoudige meerderheid. Deze functies zijn onverenigbaar. Men kan voor dezelfde functie herkozen worden. Indien in de loop van een mandaat een plaats van bestuurslid vrijkomt, kan de eerstvolgende algemene vergadering een bestuurslid benoemen die het mandaat beëindigt van diegene die hij vervangt.


Art. 13 : De Raad van Bestuur kiest tussen zijn leden of tussen de leden van de Algemene Vergadering de gemandateerde afgevaardigden in verenigingen en instellingen zoals bedoeld in art. 3 en op de wijze aangeduid in art. 15 van de statuten.


Art. 14 : De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter, of bij ontstentenis van de voorzitter door de ondervoorzitter of de secretaris, telkens het belang van de vereniging dit vereist, of op verzoek van twee bestuursleden. De uitnodiging gebeurt ten minste drie dagen voor de bijeenkomst.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij ontstentenis door de ondervoorzitter, of bij ontstentenis van deze door de secretaris en daarna door het oudste aanwezige bestuurslid.
Ieder bestuurslid kan in elk geval van afwezigheid geldig vertegenwoordigd worden door een ander bestuurslid mits schriftelijke procuratie. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van zijn leden of tenminste de helft aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De besluiten worden opgenomen in processen-verbaal, getekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuursleden.


Art. 15 : De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle handelingen die behoren tot het bestuur van de vereniging in de ruimste zin genomen en die door de wet of statuten niet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Hij kan alle handelingen verrichten, zoals: organisatie, benoeming en bezoldiging van personeel en het uitvaardigen van reglementen van inwendige orde. Hij kan toelagen, schenkingen en legaten aanvaarden of weigeren, beschikken over alle overschotten, leningen of ontvangsten nodig voor zijn werking. De Raad van Bestuur kan evenzo elke bevoegdheid aan eender welke mandataris van zijn keuze opdragen, zelfs aan iemand die niet tot de vereniging behoort. De gevolmachtigde zal evenwel blijk dienen te geven van een behoorlijk geschreven opdracht, ondertekend door de voorzitter en/of de secretaris en één bestuurslid. De leden van de Raad van Bestuur worden niet gehonoreerd. Voor rechtshandelingen is de vereniging slechts gebonden door de gezamenlijke handtekening van drie bestuursleden waarvan één van de voorzitter of van de secretaris. De rechtsvorderingen, zowel als eiser dan als verweerder, worden in naam van de vereniging gevoerd door drie bestuursleden, waaronder de voorzitter en de secretaris, op vervolging en benaarstiging van haar voorzitter.


Art. 16 : De Raad van Bestuur houdt het register van de leden bij. De bestuursleden zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Zij zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.


TITEL IV : DE ALGEMENE VERGADERING


Art. 17 : De Algemene Vergadering bestaat uit het geheel van de leden. Ze is het soevereine gezag van de vereniging. De beslissingen die zij overeenkomstig de statuten treft, zijn rechtsgeldig en binden alle leden. Vallen onder haar bevoegdheid : het benoemen en ontslaan van haar bestuursleden, het wijzigen van de statuten, het goedkeuren van begroting en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, en het uitsluiten van leden.


Art. 18 : Tenminste éénmaal per jaar moet een algemene vergadering gehouden worden, voor de eerste maal op 29 oktober 1997.


Art. 19 : De Raad van Bestuur mag te allen tijde de algemene vergadering bijeenroepen. Hij is daartoe verplicht op verzoek van één vijfde van de leden van de Algemene Vergadering. Dit verzoek moet de punten behelzen die aan de vergadering dienen voorgelegd. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden volgens de procedure voorzien bij art. 20 van de statuten. De vergaderingen worden gehouden op dag, uur en plaats in de oproepingsbrief aangeduid.


Art. 20 : De bijeenroepingen worden door de Raad van Bestuur per gewone omzendbrief of per elektronische post aan elk lid gericht, tenminste één week voor de vergadering.


Art. 21 : De vergadering mag slechts behandelen de punten die op de agenda staan en die in de oproepingsbrief zijn vermeld. De volgorde der punten is evenwel niet bindend. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij ontstentenis door de ondervoorzitter, of bij ontstentenis door de secretaris en daarna door de oudste van de bestuursleden, tenzij de voorzitter zijn plaatsvervanger aanduidt. De voorzitter duidt de verslaggever aan.


Art. 22 : Ieder lid heeft één stem en heeft het recht op de Algemene Vergadering een ander lid af te vaardigen die dan drager moet zijn van een schriftelijke volmacht. Niemand kan drager zijn van meer dan één volmacht.


Art. 23 : Behoudens andersluidende bepalingen, in de wet voorzien, zal de Algemene Vergadering geldig mogen beraadslagen welke ook het aantal van de aanwezigen en vertegenwoordigde leden is. De beslissingen worden genomen bij een eenvoudige meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.


Art. 24 : Bij afwijking van voorgaand artikel worden de besluiten van de Algemene Vergadering, die wijziging brengen aan de statuten, die wijziging van leden voorzien, of vrijwillige ontbinding van de vereniging, genomen overeenkomstig bijzondere voorwaarden, voorzien in de art. 8 en 20 van de wet.


Art. 25 : De besluiten van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in de processen-verbaal getekend door de voorzitter en secretaris en de leden die het verlangen. Ze worden ingeschreven in een speciaal register en achter slot bewaard. Zij zijn ter inzage van de leden op eenvoudig verzoek aan de voorzitter of de secretaris, doch kunnen niet verplaatst worden.
Deze besluiten zullen eventueel per brief aan belanghebbende derden worden meegedeeld.


TITEL V : MIDDELEN, BEGROTING EN BEREKENINGEN


Art. 26 : De geldmiddelen en het vermogen van de vereniging bestaan uit bijdragen van leden, uit leningen, legaten, schenkingen, inkomsten en baten uitsluitend ten gebruike van het maatschappelijk doel.


Art. 27 : Elk jaar wordt de balans van het verlopen dienstjaar, dat loopt van 01.01. tot 31.12. vastgelegd en wordt de begroting opgemaakt voor het volgende dienstjaar. Beide worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur voor het einde van de maand februari en onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering ten laatste op 1 dec van hetzelfde jaar. Tijdens die algemene vergadering dient die balans te worden goed- of afgekeurd en dient beraadslaagd te worden over de kwijting te geven aan de bestuursleden voor hun uitgevoerd mandaat.

TITEL VI : ONTBINDING EN VEREFFENING


Art. 28 : In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging stelt de Raad van Bestuur één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid. Het patrimonium wordt na vereffening van alle schulden aangewend ten gunste van een aan te duiden vereniging of initiatief dat het gebruik van de informatica in de geneeskunde en/of de arstenijbereidkunde bevordert.


Gedaan te Erembodegem, in zoveel exemplaren als er partijen zijn op 29 oktober 1997.


volgen de handtekeningen

29 oktober 1997

Samenstelling van de Raad van Bestuur


De Algemene vergadering van de vzw Medisch Discussieforum met zetel te Mortsel, Steenakker 20 heeft ingevolge de artikels 11 en 12 van de statuten, de hiernavolgende personen benoemd tot bestuursleden:

Putzeys Theo , Huisarts, Steenakker 20 2640 Mortsel, Voorzitter
Van Boxelaer Ludwig , Arts, Paepestraat 64 9260 Wichelen, Penningmeester
Baert Luc, Apotheker, Handboogstraat 8 8500 Kortrijk
De Coninck Patrick, Huisarts, Oudebaan 47 9420 Erpe-Mere
Michaux Marc, Arts, Nieuwstraat 103 3511 Hasselt, Secretaris
Nyssen Marc, Prof Medische Informatica VUB, Laarbeeklaan 103 1090 Jette

--------------------------------------------------------------------------------

Met reacties kan u terecht bij : Theo Putzeys