Laatste Update:
30-05-2004

Copyright © 2001-2004 by Medisch Discussieforum. All rights reserved.

De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud, alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen… zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van MDF of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden indien het om commercieel gebruik gaat.

Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel voor niet-commercieel gebruik worden aangewend zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Voor zover persoonsgegevens worden verzameld en overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over een recht van toegang tot en verbetering van deze gegevens. Met het oog hierop verzoeken wij u zo nodig met ons contact op te nemen.

Alhoewel het MDF zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert MDF niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.

MDF kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

MDF heeft geen enkele verantwoordelijkheid in verband met de inhoud van een externe web site waarop een link vanuit of naar de MDF web site gelegd is.